page_banner

Nhà máy xử lý nước thải thu hồi

Vị trí: Thành phố Vu Hồ, Trung Quốc

Thời gian: 2019

Năng lực điều trị: 16.100 m3/ d

Loại WWTP: Thiết bị FMBR tích hợp phi tập trung WWTPs

Quá trình: Nước thải thô → Tiền xử lý → FMBR → Effluen6

Project Tóm tắt:

Dự án đã áp dụng công nghệ FMBR với ý tưởng xử lý phi tập trung "Thu thập, Xử lý và Tái sử dụng Tại chỗ". Công suất tổng thể của dự án là 16.100 m3/ d. Hiện tại, 3 nhà máy xử lý nước thải đã được thiết lập. Nước được xử lý sẽ bổ sung tại chỗ cho sông sau khi xử lý, giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm sông hiện nay.